Kirchenchor Cantamus2019-12-19T10:59:59+01:00

Karfreitag

10. April 2020, um 15:00 Uhr

Karfreitag

10. April 2020, um 15:00 Uhr

Ostern

12. April 2020, um 10:00 Uhr

Pfingsten

1. Juni 2020, um 10:00 Uhr

myCantamus